Pravilniki in navodila

Fakultetni pravilniki

Oddelčni pravilniki

MAGISTRSKI RED 

1. Izbira in prijava teme magistrskega dela

Študent temo magistrskega dela izbere v skladu z vpisanim študijskim programom in v soglasju z mentorjem.  Skupaj z mentorjem pripravi dispozicijo magistrskega dela in jo skupaj s predpisanim obrazcem (Obrazec 1) odda v tajništvo Oddelka za muzikologijo. Študentom priporočamo, da to naredijo do 1.12. Skrajni rok za oddajo dispozicije je konec zimskega semestra tekočega študijskega leta.
 
Dispozicija magistrskega dela mora obsegati:
• Naslov magistrskega dela;
• Cilj naloge: opredelitev problematike.
• Predstavitev obstoječe literature o problematiki
• Utemeljitev pomena izbrane problematike v okviru področja ali več področij, kamor
sodi (glasbene teorije, zgodovine, estetike, psihologije, antropologije ipd.)
• Metodologija dela (postopki analize/raziskave).
• Predvideni rezultati.
 
Dispozicija magistrskega dela mora biti napisana in urejena skladno z Navodili za pisanje univerzitetnih nalog na Oddelku za muzikologijo ter obsegati 3 do 5 A4 tipkanih strani oziroma 7500 znakov s presledki (brez virov in kazala). Dispozicije odobri predstojnikov kolegij.
 
Če študent magistrskega dela ne odda v dveh letih od prijave teme, tema dela zapade in jo je potrebno ponovno prijaviti.
 
Sprememba tema ali mentorja
Če želi študent spremeniti temo prijavljenega magistrskega dela, mora v tajništvu oddelka vložiti novo prijavo. Temo lahko spremeni, če dobi soglasje mentorja (in morebitnega somentorja) in predstojnika oddelka.
Študent sme kasneje zamenjati mentorja ali somentorja v soglasju s predstojnikom oddelka in prejšnjim mentorjem. Prošnjo za zamenjavo mentorja/somentorja vloži v tajništvu oddelka.
 

2. Izdelava magistrskega dela

Magistrsko delo mora biti napisano v slovenskem jeziku. Študent lahko magistrsko delo napiše tudi v drugem jeziku, če so za to podani utemeljeni razlogi (tuji študent, tuji mentor, tuji član komisije ipd.). O tem odloča Senat FF na podlagi prošnje, ki jo študent odda v Referatu za magistrski študij. Prošnja mora vsebovati naslov magistrskega dela v slovenskem in tujem jeziku ter soglasje mentorja in predstojnika oddelka. Vsa dela napisana v tujem jeziku morajo vsebovati izčrpen povzetek v slovenskem jeziku.
 
Magistrsko delo mora vsebovati naslednje sestavne dele:
1. Naslovna stran
2. Zahvala
3. Izvleček – v slovenskem in angleškem jeziku. Pri izvlečku v angleščini se navede tudi prevod naslova (primer)
4. Ključne besede – do pet ključnih besed v slovenskem in angleškem jeziku
5. Kazalo vsebine
6. Uvod
   6. 1. Cilj magistrske naloge: opredelitev glavne teme (teze) naloge.
   6. 2. Pregled obstoječe literature. Povzetek dosedanjih raziskav izbrane        teme/vsebine ali pa razlaga smiselnosti naloge, če gre za neraziskano tematiko, ki jo naloga prvič prinaša.
   6. 3. Metodološka utemeljitev. Prikaz načina soočanja z raziskovalno tematiko ali opredelitev analitičnih postopkov.
7. Osrednji del. Obdelava tematike. Odvisno od tematike, avtor tematiko razdeli na smiselne enote. Poglavje ureja kandidat v dogovoru z mentorjem.
8. Zaključek. Avtor strne izsledke iz točke 7. skladno s ciljem, podanim pod 6.1.
9. Povzetek
10. Literatura in viri
11. Seznam prilog ter priloge
12. Izjava o avtorstvu
 
Magistrsko delo mora biti oblikovno in jezikovno ustrezno. Tehnična navodila o izdelavi magistrskega dela so podrobneje povzeta v Navodilih za pisanje univerzitetnih nalog na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete.
Pred oddajo predloži študent magistrsko delo v pregled mentorju (in morebitnemu somentorju). Mentor je dolžan študentu posredovati povratno informacijo o njegovem delu v roku enega meseca (v ta čas se ne šteje čas od 15. julija do 20. avgusta). V nasprotnem primeru se lahko študent pritoži predstojniku Oddelka za muzikologijo.
 

3. Tehnični pregled 

S 1. 10. 2018 je začel veljati nov Pravilnik o magistrskem delu in zaključku študija na programih druge stopnje, v katerem je na novo opredeljen postopek oddaje magistrskega dela. Pravilnik predvideva, da študent elektronsko obliko (s strani mentorja že pregledanega) magistrskega dela odda v študijski informacijski sistem, saj se vsako magistrsko delo (glede podobnosti vsebine z drugimi deli) pred zagovorom preveri s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine.
Študent mora pridobiti soglasje mentorja, da je magistrsko delo vsebinsko primerno in pripravljeno za oddajo v študijski informacijski sistem in preverjanje podobnosti vsebine.

Študent pošlje nalogo po elektronski pošti v pregled oddelčnemu knjižničarju na naslov peter.grum@ff.uni-lj.si. Knjižničar pregleda, če ima naloga vse sestavne dele in svetuje pri izbiri ključnih besed. Knjižničar nato tajništvu sporoči, da je tehnični pregled naloge opravljen.
 
Študent mora  po prejemu informacije mentorja, mentorice, da je magistrsko delo ustrezno in primerno za zagovor, v študentski informacijski sistem oddati elektronsko obliko pisnega zaključnega dela. Vsako zaključno delo se namreč glede podobnosti vsebine z drugimi deli pred zagovorom preveri s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine. Preverjanje podobnosti vsebine se izvede avtomatično po oddaji elektronske oblike pisne zaključne naloge v študijski informacijski sistem in se izdela analiza.
 
Navodila za oddajo zaključnega dela v VIS.
 
O rezultatu preverjanja podobnosti vsebine študent prejme obvestilo v študentskem informacijskem sistemu. Več o celotnem postopku oddaje zaključnega dela v preverjanje si lahko preberete v Pravilniku o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija.

4. Oddaja magistrske naloge in prijava na zagovor

Študent se prijavi na zagovor magistrskega dela, ko pridobi soglasje mentorja, da je magistrsko delo vsebinsko primerno in pripravljeno za zagovor.
 
Študent mora v tajništvo oddati magistrsko delo v elektronski obliki in ustrezno število vezanih izvodov magistrskega dela glede na število članov komisije za zagovor (3 oziroma 4, če ima kandidat somentorja). Od tega mora 1 izvod oddati v trdi vezavi (knjižnični izvod), ostale izvode pa spiralno vezane. Magistrsko delo v elektronski obliki lahko študent pošlje preko e-pošte na naslov vesna.venisnik@ff.uni-lj.si.
 
Študent mora v tajništvu pri oddaji magistrskega dela oddati 3 obrazce: 
 
Tajništvo oddelka vezane izvode magistrskega dela posreduje članom komisije za oceno in zagovor magistrskega dela.
 
Datum zagovora magistrskega dela določi mentor v sodelovanju z oddelčnim tajništvom. Zagovor magistrskega dela ne sme biti prej kot 10 dni in ne kasneje kot dva meseca po oddaji vezanih izvodov magistrskega dela v tajništvu oddelka (v navedeni rok se ne šteje čas od 15. julija do 20. avgusta).
 
Zagovor v mesecu septembru: Če želi študent zagovarjati delo v mesecu septembru, mora vezane izvode magistrskega dela obvezno oddati najkasneje do prvega petka v mesecu septembru. Dela oddana po roku, bo mogoče zagovarjati šele naslednji mesec. V preostalih mesecih rokov za oddajo del ni, študenti pa morajo vedeti, da rabi tajništvo 14 dni, da spelje postopek od oddaje naloge do zagovora. 
 
Tajništvo oddelka najkasneje 10 dni pred datumom zagovora obvesti študenta, člane komisije za zagovor in Referat za magistrski študij o datumu, uri in kraju zagovora ter sestavi komisije za zagovor. Informacijo o zagovoru magistrskega dela objavi oddelek na svoji oglasni deski oziroma na drugem ustreznem mestu.
 
 

5. Zagovor magistrskega dela

Zagovor poteka v slovenskem jeziku, v tujem jeziku pa le, če je bilo študentu odobreno pisanje magistrskega dela v tujem jeziku.
 
Na zagovoru kandidat ustno predstavi svoje magistrsko delo (do 20 minut), nato mu komisija za zagovor zastavi svoja vprašanja. Kandidat ima za pripravo odgovorov na voljo do 15 minut odmora. Celotni zagovor magistrskega dela lahko traja največ 90 minut.
 
Po končanem zagovoru komisija sprejme skupno oceno magistrskega dela in njegovega zagovora. Komisija lahko magistrsko delo in njegov zagovor oceni pozitivno, pogojno pozitivno ali negativno. Če o oceni ni soglasja, se sestavi poseben zapisnik, kjer je potrebno razložiti vzroke za neskladje pri oceni. Predstojnik oddelka v takem primeru skupaj s predsednikom komisije in mentorjem odloča o nadaljnjem poteku zagovora magistrskega dela.
Oceno z obrazložitvijo sporoči kandidatu predsednik komisije za zagovor magistrskega dela. Predsednik komisije za zagovor magistrskega dela vpiše oceno v zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik vsebuje tudi vprašanja, ki so jih kandidatu na zagovoru zastavili člani komisije.
 

5. Postopki po zagovoru

Po končanem zagovoru predsednik komisije celotno dokumentacijo odda v tajništvo oddelka.
 
Tajništvo oddelka preveri, ali ima študent/ka poravnane vse finančne in druge obveznosti do fakultete ter posreduje dokumentacijo Referatu za magistrski študij, elektronski izvod in trdo vezan izvod magistrskega dela pa v oddelčno knjižnico.
 
Referat za podiplomski študij izda začasno potrdilo o zaključku študija, ko je študent opravil vse študijske obveznosti iz študijskega programa v obsegu 120 ETCS. Potrdilo o zaključenem študiju je uradni dokument, ki velja do podelitve diplomske listine.
 
Dokončanje študija 2. stopnje programa Muzikologija poteka v skladu s Pravilnikom o magistrskem delu in zaključku študija na programih druge stopnje, kjer je postopek zaključka študija in magistrski red podrobneje opisan. 
 
Magistrski red Oddelka za muzikologijo v pdf obliki: Magistrski red