Tutorstvo

Naloge

 • organizirana skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija;
 • krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in FF kot celoto;
 • uspešnejše vključevanje študentov v univerzitetno okolje;
 • reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami;
 • izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.

Študentsko tutorstvo

Študentsko tutorstvo je oblika tutorske dejavnosti, pri kateri študentje svetujejo svojim kolegom pri študiju in reševanju drugih vprašanj na fakulteti in univerzi.

Naloge tutorja študenta so:

 • da tutorande seznanja s pravnimi in drugimi akti FF in Univerze v Ljubljani (UL), ki določajo njihove pravice in dolžnosti v času študija;
 • da tutorande seznanja s posamezniki in delovnimi telesi na FF in UL, ki so pristojni za reševanje njihovih študijskih in drugih vprašanj;
 • da tutorandom svetuje pri iskanju pomoči za premostitev težav na študijskem področju;
 • da vodi evidenco dela s tutorandi;
 • da se usposablja po programu za usposabljanje tutorjev študentov.

Študentsko tutorstvo poteka po načinu osebnega tutorstva. Vsak študent si izmed študentov tutorjev izbere tutorja, ki mu v času govorilnih ur (z obvezno predprijavo po e-pošti!) ali po e-pošti svetuje o zgoraj navedenih vprašanjih.

Študentje tutorji na oddelku za muzikologijo so:

 • Mia Dolgan (mia.dolgan@gmail.com) – oddelčna koordinatorka študentov tutorjev 
 • Doris Primc (dorisprimc6@gmail.com)

Učiteljsko tutorstvo

Učiteljsko tutorstvo je oblika tutorske dejavnosti, pri kateri visokošolski učitelji in sodelavci svetujejo študentom glede:

 • njihovega študija,
 • izbire študijske poti in
 • drugih vprašanj, povezanih s študijem.

Da bi se zagotovilo kar najbolj učinkovito svetovanje o študentskih vprašanjih na različnih področjih, poteka učiteljsko tutorstvo na različne načine.

Na način osebnega tutorstva poteka svetovanje o vprašanjih povezanih:

 • z vsebino študija na sploh;
 • z metodami študijskega in raziskovalnega dela;
 • z obštudijskim in dopolnilnim študijskim in raziskovalnim delom;
 • z fakultativno dejavnostjo usmerjeno v splošno intelektualno formiranje študenta;
 • s poklicnim usmerjanjem
 • z drugimi vprašanji, povezanimi s študijskim, raziskovalnim in poklicnim delom študenta.

Za svetovanje o zgoraj naštetih vprašanjih si študent prosto izbere tutorja izmed tutorjev učiteljev na oddelku.

Tutorji učitelji na oddelku za muzikologijo so:

Glede določenih skupin vprašanj študentom svetujejo sodelavci oddelka zadolženi za določena področja študijskega in raziskovalnega dela.

Sodelavci tajništva oddelka (Vesna Venišnik) svetujejo glede posebnih vprašanj povezanih s:

 • pogoji za napredovanje v višji letnik;
 • pogoji za prehod med različnimi študijskimi smermi/programi na oddelku,
 • izbirnimi vsebinami in pogoji za dokončanje študija po programih;
 • pravice in dolžnosti študentov v času študija, kot jih določajo pravni akti FF in Univerze v Ljubljani;
 • drugih vprašanj povezanimi z formalnim potekom študija in administrativnimi postopki povezanimi z njimi.

Koordinator za mednarodno sodelovanje (red. prof. dr. Leon Stefanija) svetuje glede posebnih vprašanj povezanih s:

 • priznavanjem obveznosti, opravljenih na študijski izmenjavi v tujini;
 • posebnimi vprašanji, s katerimi se srečujejo tuji študenti na oddelku.

Koordinator za izredni študij (doc. dr. Aleš Nagode) svetuje glede posebnih vprašanj:

 • s katerimi se srečujejo izredni študentje na oddelku;
 • posebna vprašanja, s katerimi se srečujejo študentje s posebnim statusom na oddelku (npr. študentje s posebnimi potrebami, študentje športniki, študentje priznani umetniki).