NOTACIJA Z NAPOTKI

ANG: directive graphics (gl. KR), directive notation; NEM: hinweisende Notation.

ET: Lat. notatio = beleženje, označevanje, iz notare = označiti, zabeležiti, iz nota = znak, znamenje, pisni znak (‹KLU›, 508).

D: »(Naziv za) vrsto notacije (ki se je razvila predvsem za uporabo v aleatoričnih delih), ki vsebuje simbole za tonsko višino, dinamiko in tempo, ki pa izvajalcu dopušča določeno svobodo v interpretaciji in v odzivu na partituro.« (‹FR›, 22)

KR: D je pravzaprav določitev pomena pojma »notacija z napotki« (= »directive graphics«) in je v tem pogledu zelo nezadovoljiva. (V ‹FR›, 40, se omenja NEM-pojem in z njega bralca nato usmerja k »grafiki z navodili«, katere pomen je opredeljen v D.) V KARKOSCHKA 1966: 65–83 je celotno poglavje posvečeno n. z n. in v njem se razlagajo določeni simboli in glasbena grafika (ki jo v pričujočem Pojmovniku razlikujemo od grafične notacije).Pomen pojma mora namreč biti obsežen in zato ni potrebe, kot je narejeno v D, da se to njegovo obsežnost omejuje. Namreč, v dobesednem pomenu je vsaka notacija v sodobni glasbi, ki se razlikuje od tradicionalne notacije, ravno n. z n., saj prek posebnih znakov (ki nujno zahtevajo tudi razlago oziroma navodila) kaže na njihovo uresničitev. (Skrajni primer je tisti verbalne partiture, ki praviloma vsebuje le verbalna navodila.)

Pravzaprav se moramo nato vprašati, ali je tudi tradicionalna notacija notacija z navodili, saj je njena edina funkcija prikazovanje uresničitve, vendar v tem primeru z natančnimi, enopomenskimi simboli. V povezavi z notacijo sodobne glasbe je raba tega pojma upravičena, če je »z navodili« primarna, če ne zaradi drugega, potem zaradi specifičnosti in večpomenskosti uporabljenih simbolov (zaradi tega obstajata realizacijska notacija in partitura za uresničitev). Vendar pa ni v nobenem primeru potrebe po omejevanju na glasbeno grafiko oziroma grafično notacijo kot npr. pri ‹FR›, 22 (gl. D).

GL: akcijska glasba, aleatorika, glasbena grafika, grafična notacija, okvirna notacija, paritutra za uresničitev, realizacijska notacija, verbalna partitura.

‹KS›, 170