POLIRITEM = (♦POLIRITMIJA♦) = (♦POLIRITMIKA♦)

ANG: polyrhythm; NEM: Polyrhythmik (gl. KM in KR); FR: polyrythmie (gl. KR); IT: poliritmo, poliritmia, poliritmica (gl. KR).

ET: Predpona poli- iz grš. polý = mnogo; ritem.

D: 1) »(Naziv je nastal v 19. stoletju za) sočasno uresničitev različnih ritmovČeprav je nastal v zvezi z glasbo 18. in 19. stoletja, se poliritem aplicira tudi na drugo glasbo. Tako govorimo o poliritemskih strukturah v glasbi 14. in 15. stoletja …, predvsem pa v Novi glasbi 20. stoletja in v neevropski glasbi ter v jazzu.(‹RL›, 740; geslo je »Polyrhytmik« = poliritmika!)
2) »(Naziv za) so
časni nastop dveh ali več različnih ritmičnih obrazcev, katerih metrični poudarki sovpadajo (primeri 1a in 1b) ali se razhajajo (primeri 2a in 2b):

V tem primeru gre za poliritmijo, ki vključuje tudi polimetrijo.« (‹MELZ›, III, 102; geslo je poliritmija!) 

3) »(Naziv za) … slog, v katerem si nasprotujeta dva ali več različnih ritemskih obrazcev. Mnogi teoretiki uporabljajo pojem kot sopomenko pojma polimeter. Če bi hoteli identificirati poliritemski slog, morajo ritmi ostati v določenem ritemskem obrazcu dovolj dolgo. Naslednji primer prikazuje tri različne ritme v poliritemskem kontekstu:«

(‹FR›, 68)

4) »(Naziv za) sočasno uporabo nasprotujočih si ritmov in poudarkov, pogosto kot rezultat kombiniranja različnih metrov (polimeter). Enostavnejši tipi kot 3/8 proti 3/4 se običajno imenujejo nasprotna ritmika, medtem ko se pojem poliritem uporablja za ‘krepke ritemične trke, ki jih pogosto srečujemo v glasbi 20. stoletja, kot npr. v Hindemithovi Klavirski glasbi op. 37 (gl. primer na naslednji strani – op. N. G.) … Izrazito sinkopirani odlomki, ki se pojavljajo v jazzu, prav tako ustvarjajo poliritemski učinek.« (‹APE›, 230)  

5) »Pojem, ki zajema polimeter in tradicionalnejša nasprotujoča si ritma znotraj istega metra (tj. nasprotna ritmika).« (‹GR›, 141)

KM: V ‹RL›, 739, piše, da jasno razlikovanje pojmov poliritem (= ‘Polyrhythmik’!) in polimeter (= ‘Polymetrik’!) doslej ni mogoče«, v ‹RL›, 740, in v ‹BKR›, III, 314, pa je navedeno »Polyrhythmik« (= »poliritmika«) kot NEM ustreznica ANG nasprotne ritmike = (»cross-rhythm«; gl. KR poliritmike in ‹P›, 240). 

Primere, ki se v D ponujajo za p., lahko jasno razlikujemo od polimetra, če upoštevamo zapis kot kriterij (gl. KR polimetra). Tako je primer 2a v D 2 tipičen za vertikalni polimeter (gl. D 1 polimetra), ker gre za sočasno uporabo 4/4 in 3/4 mere. (V D 2 sicer vlada tudi pojmovna zmeda: poleg napačnega imena gesla –poliritmija namesto p. – bi bilo treba  »ritmične obrazce« in »metrične akcente« zamenjati z »ritmičnimi obrazci« in »metričnimi poudarki«, ker so metrični poudarki tisti, ki bi jih morala specificirati metrika kot nauk; prav tako se mora polimetrija zamenjati s polimetrom.) Primer v D 3 je resda poliritemski, saj se v vseh treh delih ohranja isti meter. Podoben primer srečamo tudi pri razlikovanju aditivnega ritma in metrične disonance od polimetra, toda problem se lahko reši s sklicevanjem na isti kriterij (pri čemer bi aditivni ritem lahko veljal za podvrsto p.) Pri nasprotni ritmiki ne bi smelo biti nikakršne zmede.

POLIRITEM: Hindemith, Klavirska glasba, op. 37

KR: Problemi z ustreznicami za p. v tujih jezikih so  nerešljivi. Ni jasno, zakaj se uporablja dvoumna NEM-ustreznica »Polyrhythmik« (gl. ‹BR›, 137, ‹LEU›, 323, ‹P›, 240, ‹RL›, 740), ne pa »Polyrhythmus«, ki očitno ne obstaja, čeprav se v ‹P›, 240, navaja njegova množinska oblika »Polyrhythmen«. Glede na pomen ritmike je pojem poliritmika (NEM = »Polyrhythmik«) nesmiseln (gl. KR poliritmike). (Podoben problem srečamo tudi pri polimetriki – gl. KM polimetra in KR polimetrike.) FR-pojem »polyrythmie« in IT-pojem »polirthmia« (gl. ‹BR›, 137, ‹P›, 240) imata enak pomen kot poliritmija, IT-pojem »poliritmica« (‹BR›, 136) pa enak pomen kot poliritmika. V ‹TLF› pa pojem »polyrythmie« ne obstaja, kar je tudi logično, saj je njegov pomen nesmiseln (gl. KR poliritmije) V ‹DLI›, XIII, 751, je naveden IT-pojem »poliritmo«, vendar kot pridevnik in z napačnim pomenom (»to, kar predstavlja sled različnih tempov v kakšni skladbi«). Zanimivo je, da se p. v ‹P› sploh ne omenja, čeprav je v ‹P›, 240, navedena njegova ANG-ustreznica »polyrhythm« kot napačna sopomenka poliritmije. (ANG = »polyrhythmy«; ta pojem v ANG ne obstaja – gl. KR poliritmije). V ‹L› ni navedenega nobenega sorodnega pojma p. v samostalniški obliki. Resno vprašanje je torej, iz katerega samostalnika so tvorjeni pridevniki  »polyrhythmic« (ANG), »polyrhythmisch« (NEM), »polyrythmique« (FR) in »poliritmico« (IT) (gl. ‹L›, 411), še posebej zato, ker v ‹L›, 477, obstajata pojma »ritem« in »ritmika«.

GL: aditivni ritem, metrična disonanca, ritem, nasprotna ritmika.

PRIM: polimeter = (polimetrija) = (polimetrika), (poliritmija) = (poliritmika).

‹GR6›, XV, 72; ‹RAN›, 646