POSTSERIALNA GLASBA

NEM: postserielle Musik.

ET: Lat. predl. post = po, pozneje; serija.

D: Nenatančen naziv za pojave v glasbi ob koncu petdesetih let 20. stoletja, ki so nastali kot reakcija in nasprotovanje serialni glasbi.

KM: Stockhausen je bil v STOCKHAUSEN 1978c: 550 izrazito kritičen do tega pojma: »Ko dandanes glasbeni pisci govorijo o ‘postserialni’ fazi, preprosto mislijo, da glasba zadnjih let ­zveni drugače, kot je zvenela v petdesetih letih, in ker očitno nimajo kakšnega drugega pojma za glasbo petdesetih let razen serialne glasbe, naj bi bila sedanja glasba ‘postserialna’. Mar ni to skrajno banalno? Tisti, ki razume duh serialnega načina skladanja, se zaveda, da je ta duh pripomogel k zavesti nečesa, česar ni več moč ukiniti.«

KR: Pojem ni natančen, saj serialne glasbe ne obsega v najožjem smislu, tj. kot strog nadzor vseh parametrov v predurejanju gradiva in dobeseden prenos takšnih danosti v skladbo (kot npr. v Messiaenovem Modusu vrednosti in intenzitete ali v 1. knjigi Boulezovih Structures). Iz tipologije serialne glasbe (gl. ‹G›, 83–95; ‹GL›, 67–69; ‹KS›, 145–161; ‹RL›, 868) je znano zaporedje točkaskupinapolje, ki je pravzaprav jedro, ki razkraja serialno glasbo v najožjem smislu.

Pojem ni tvorbeno nerazumljiv (kot npr. postmodernizem, pri katerem ne vemo, kateri modernizem je izpodbit s predpono post-; gl. KR postmodernizma), temveč svojo osnovo, tj. serialno glasbo, označuje preveč omejeno. Zdi pa se, da je vendarle edini, ki razume in obsega vse pojave, ki so se pojavili kot reakcija ali nasprotovanje serializmu v najširšem smislu. Kljub njegovi popularnosti je priporočena previdnost pri uporabi.

GL: aleatorična glasba, aleatorika, skupina, skupinska skladba, improvizacija, mikropolifonija, nedeterminacija = (indeterminacija), serialna glasba, statistična glasba, stohastična glasba, strategijska glasba.

BLUMRÖDER 1985: 13; ‹KS›, 260; ‹M›, 559