(SPREMENLJIVA METRIKA) = ♦SPREMENLJIVI METER♦ = ♦VARIABILNI METER♦

ET: Metrika.

D: »Blacher prvič (aplicira) načela t. i. spremenljive metrike, s katero poskuša ponovno vzpostaviti enotnost med metrom, ritmom in taktom, kar je v glasbi že od nekdaj pešalo. Blacher analizira ritmični tok skladbe po vnaprej določenem zaporedju: zaporedje številk v obliki loka (od manjših proti večjim in obratno), postavljenih nad začetnimi takti, vodi izvajalca v ritmično ‘strukturo’ dela. Ko skladatelj izčrpa to zaporedje, začenja znova zapolnjevati ritmični okvir z drugimi toni.« (ANDREIS 1976a: 263–264 – op. 50)

KM: Očitno je, da je s. m. enaka ‘variabilnemu metru’ (D2).

KR: Povsem nejasno je, zakaj se v D namesto metra uporablja metrika, ko pa se v NEM-terminologiji ta pojem – kot oznaka za ‘variabilni meter’ – nikoli ne pojavi (gl. KR ‘metrike’). Vedno se uporablja množinska oblika besede »Metrum« = »Metren«, npr. v ‹EH›, 371, in v ‹HI›, 502. V D je prav tako nenatančno, pa tudi napačno, omenjanje ‘ritma’ (ne glede na to, da je pridevnik iz ritma »ritemski«, ne pa »ritmičen«, ker »ritmičen« izhaja iz ritmike – gl. KR ritma, kot tudi pri metru, kjer je pridevnik »metrski«, ne pa »metričen«, ker »metričen« izhaja iz metrike – gl. KR metra): »ritmični tok« (= »ritemski tok«), »ritmična struktura« (= »ritemska struktura«) in »ritmični okvir« (= »ritemski okvir«) so pravzaprav »metrski tok«, »metrska struktura« in »metrski okvir«. V zapisu se namreč z variabilnimi metri misli prav na spremenljivo metrsko strukturo, ki se, seveda, odraža tudi v ritmičnem toku in ritmični strukturi, zato je ritmični okvir, v katerem so navedeni variabilni metri, lahko samo »metrski okvir«.

GL: metrika.

PRIM: multimeter, spremenljivi metrum.