Mednarodni muzikološki simpozij Preučevanje glasbe na Slovenskem nekoč in danes

Filozofska fakulteta, Ljubljana, 14. in 15. oktober 2019
Univerza v Ljubljani, najstarejša slovenska univerza, obeležuje v letu 2019 stoletnico ustanovitve. V njenem okviru je leta 1962 na Filozofski fakulteti pričel z delom Oddelek za muzikologijo. Ta je vzpostavil univerzitetni pouk muzikologije in med drugim v okviru humanistične fakultete zagotovil nujne pogoje za znanstveno preučevanje glasbe. Častitljiva obletnica je nedvomno priložnost za samorefleksijo stroke, za pregled preteklega in aktualnega dela slovenskih muzikologov ter za premislek o izzivih, ki jih pred preučevalce glasbene preteklosti in sedanjosti prinaša prihodnost.
Čeprav moremo dokumentiranim premislekom o glasbi, ki so v jedru prav vsakega muzikološkega dela, na Slovenskem slediti daleč v preteklost, segajo prvi tehtnejši poskusi znanstvene obravnave glasboslovnih tem v desetletja pred prvo svetovno vojno. Od takrat dalje, posebno pa z ustanovitvijo Oddelka za muzikologijo na FF in zatem Muzikološkega inštituta pri ZRC SAZU (1972), je slovenska muzikologija stopala po poti sodobne humanistične vede. Če so bile sprva v ospredju zanimanja slovenskih muzikologov zgodovinske teme, povezane z glasbeno preteklostjo slovenskega prostora, so se z institucionalizacijo stroke enakovredno širila in poglabljala tudi sistematično-muzikološka področja. S širitvijo raziskovalnih interesov ter z razvojem stroke same se je vseskozi nujno spreminjala in dopolnjevala tudi njena metodologija.
V nakazanem kontekstu se kot zanimive ponujajo naslednje teme:
– preučevanje glasbe na Slovenskem nekoč in danes;
– oblikovanje muzikologije kot znanstvene discipline na Slovenskem: muzikologi, metode, teme;
– metodološka izhodišča muzikološkega dela na Slovenskem nekoč in danes;
– aktualne raziskave slovenskih muzikologov in etnomuzikologov;
– prihodnji izzivi (slovenske) muzikologije;
– slovenska muzikologija v mednarodnem okviru;
– druge teme, povezane s preučevanjem glasbe na Slovenskem.
Predloge za prispevke, ki naj vsebujejo naslov in kratek povzetek predvidene teme (200–400 besed), kratek življenjepis ter kontaktne podatke avtorja, pošljite do petka, 21. junija 2019, na naslov nejc.sukljan@ff.uni-lj.si.
Avtorji bodo o izboru prispevkov obveščeni najkasneje do 5. julija 2019. Dokončni program simpozija bo oblikovan do sredine septembra 2019. Po zaključku simpozija bodo izbrani prispevki objavljeni bodisi v tematski monografiji ali v tematski številki Muzikološkega zbornika.
Uradna jezika simpozija bosta slovenščina in angleščina.
Kotizacija za aktivno udeležbo na simpoziju znaša 50,00 €; člani Slovenskega muzikološkega društva so plačila kotizacije oproščeni.
Organizacijski odbor simpozija:
prof. dr. Matjaž Barbo
doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar
asist. dr. Nejc Sukljan

Predavanji dr. Daniele Castaldo in dr. Zdravka Blažekovića 28. 11. 2018

Vabljeni na gostujoči predavanji v predavalnici Oddelka za muzikologijo FF UL (535B) v sredo, 28. 11. 2018
Ob 18.00 dr. Daniela Castaldo (Università del Salento): MUSIC ARCHAEOLOGY: AN INTRODUCTION

  1. Fields and methods of research.
  2. Which sources are available and what kind of information we can get from them.
  3. The Slovenian archaeological findings dealing with music.
  4. A focus on the ancient percussion instruments and their symbolic value
  5. A case study: “Stick dances in Ancient Rome”

ob 19.30 dr. Zdravko Blažeković (RILM International Center, The Graduate Center – City University of New York): HOW TO WRITE ABOUT MUSIC TODAY?
Prominent scholar, the director of the Research Center for Music Iconography at the Graduate Center of the City University of New York (since 1989), who, in 1989,  started editing RIdIM/RCMI Newsletter which he transformed in 1998 into the journal for music iconography Music in Art one of the most experienced musicologists inRépertoire International de Littérature Musicale – The World’s Writings on A World of Music will address the question that every generation faces anew: How to write about music today?